درباره سامانه

سامانه اردوهای دانشجویی جهت نظم بخشی ،ساماندهی اردوها و همچنین پرداخت آنلاین هزینه اردو طراحی گردیده است .


ارتباط با ما
معاونت فرهنگی دانشگاه

کاربری سامانه
ورود به سامانه

بازخورد
ثبت نظرات شما
اردوی مشهد مقدس- هیئت محبان الحسین برادران- ویژه دانشجویان ارشد خوابگاهی    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 4 نفر)
شروع ثبت نام: 4 دی ماه 
ویژه دانشجویان ارشد خوابگاهی
امکان ثبت نام تا تاریخ 13 دی ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد 95 می باشد. 
ظرفیت: 87 نفر
تاریخ حرکت: 20 بهمن ماه، تاریخ برگشت: 24 بهمن ماه 94
هزینه ثبت نام: 65هزار تومان
درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 
برای کسب اطلاعات بیشتر به هیئت محبان الحسین خوابگاه مربوطه مراجعه کنید.

اردوی مشهد مقدس مجمع دفاتر فرهنگی کارشناسی ارشد -ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 61 نفر)
امکان ثبت نام تا تاریخ 20 دی ماه فقط برای دانشجویان کارشناسی ارشد 95 می باشد.

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو در مرحله ثبت نام اولیه پرداخت نمی گردد. بعد از اعمال قرعه کشی هزینه به مبلغ75000 تومان از دانشجویان اخذ می گردد.

قطار 4 تخته فدک

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده مورد نظر مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان ارشد (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
ظرفیت اردو تکمیل شده است.

اردوی مشهد مقدس - هیئت محبان الحسین برادران - ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی 95 خوابگاهی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
ظرفیت اردو تکمیل شده است.

اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده عمران)-ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
ظرفیت اردو تکمیل شده است.

اردوی مشهد مقدس - کانون قرآن برادران کارشناسی - ظرقیت محدود 20 نفر    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
ظرفیت اردو تکمیل شده است.

اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده برق)-ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 10 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده برق مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر)-ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 1 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مکانیک)-ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 9 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده مکانیک مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس - کانون قرآن برادران - ویژه دانشجویان ارشد    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
ظرفیت اردو تکمیل شده است.

اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده راه آهن)-ویژه برادران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 7 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده راه آهن مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مواد)-ویژه برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 1 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده مواد مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده ریاضی)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 22 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده ریاضی مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مواد)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 26 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 8 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده مواد مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده صنایع)-ویژه برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 2 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده صنایع مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی)-ویژه برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 1 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده ریاضی)-ویژه برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 1 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده ریاضی مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی(مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده برق)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 30 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 8 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده برق مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده فیزیک)-ویژه برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 2 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه ویژه  دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

تاریخ حرکت 13 بهمن ماه و تاریخ برگشت 16 بهمن ماه

هزینه اردو:650.000 ریال

قطار 4 تخته فدک

اولویت ثبت نام با دانشجویان کارشناسی 95 می باشد.

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد برادران دفتر فرهنگی دانشکده فیزیک مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 28 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده مهندسی شیمی مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده معماری)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 9 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 15 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزار تومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده معماری مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده فیزیک)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 30 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده فیزیک مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 1 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20بهمن ماه و تاریخ برگشت 23بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده کامپیوتر مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس- هیئت محبان الحسین برادران - ویژه دانشجویان کارشناسی ورودی های غیر از 95 خوابگاهی    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 31 نفر)
تاریخ شروع ثبت نام: 4 دی ماه 95
ویژه دانشجویان کارشناسی خوابگاهی ورودی های غیر از 95 
امکان ثبت نام تا تاریخ 13 دی ماه برای دانشجویان کارشناسی 94 می باشد.
ظرفیت: 34 نفر
تاریخ حرکت: 20 بهمن ماه، تاریخ برگشت: 24 بهمن ماه 95
هزینه ثبت نام: 65 هزار تومان
درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 
برای کسب اطلاعات بیشتر به هیئت محبان الحسین خوابگاه مربوطه مراجعه کنید.

اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده صنایع)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 2 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده صنایع مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده راه‌آهن)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 2 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده راه‌آهن مراجعه کنید.


اردوی مشهد مقدس دانشجویان کارشناسی (مجمع دفاتر فرهنگی دانشکده مکانیک)-ویژه خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 4 نفر)

هفته اول ثبت نام تا 20 دی ماه فقط ویژه دانشجویان ورودی 95

ویژه تمام دانشجویان (خوابگاهی و غیرخوابگاهی)

ظرفیت اصلی: 4 نفر

تاریخ حرکت 20 بهمن ماه و تاریخ برگشت 23 بهمن ماه

هزینه اردو: 65 هزارتومان

قطار 4 تخته فدک

درصورت انصراف، در سایت انصراف داده و به مسئول مربوطه مراجعه کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر فرهنگی خواهران دانشکده مکانیک مراجعه کنید.